Den internationale Arbejdsmiljødag - arbejdsulykker på byggepladser

Desværre er ulykker og dødsulykker på byggepladser fortsat almindelige. Ifølge statistikker fra svenske Arbejdstilsynet er antallet af anmeldte arbejdsulykker med sygefravær (forårsaget af arbejde på stilladser) steget i 2022. 
I gennemsnit er der også ca. 1 dødsfald om året forårsaget af arbejde på et stillads, og hvis man ser på arbejdsulykker i byggebranchen generelt, er tallet endnu højere. 

Hos HAKI ønsker vi aldrig at gå på kompromis med sikkerheden, og vores mål er at skabe stilladser, der er udviklet til at give maksimal sikkerhed i alle situationer. Vi er også en langsigtet partner for vores kunder og tilbyder rådgivning, ekspertise og teknisk support for i sidste ende at skabe de sikrest mulige arbejdspladser for de bygningsarbejdere, der bruger vores produkter. Derfor er sikkerhed på byggepladser noget, som vi anser for meget vigtigt, og i dag på den internationale arbejdsmiljødag vil vi benytte lejligheden til at fremhæve dette vigtige emne. 

I 2022 arrangerede vi et mødested kaldet ScandSafety. Vi samlede virksomheder fra branchen, relevante myndigheder, erhvervs- og brancheorganisationer og den akademiske verden for at drøfte årsagerne til ulykker og hvordan man kan forebygge dem. En fælles konklusion var, at der ikke er nogen enkel vej til en nulvision og sjældent en enkelt årsag til en ulykke. Vi kunne dog se, at der er tre hovedområder, hvor vi kan gøre en forskel og forsøge at skabe forandringer sammen i branchen: 

Bedre kommunikation og koordinering i hele byggeprocessen


En byggeproces og en byggeplads er i dag et komplekst miljø med mange involverede aktører og en fællesnævner, nemlig tidspres. Sidst - og ofte for sent - i processen kommer stilladset med korte forberedelses- og planlægningstider. Bedre kommunikation mellem de forskellige interessenter, et fælles syn på sikkerhed og en større forståelse for, at det kræver både tid og planlægning at styre stilladsfasen i et projekt, kan reducere risiciene. 

Velrenommerede operatører, der sætter sikkerhed og bæredygtighed i højsædet, bør værdsættes højere i forbindelse med indkøb


Mange stilladsvirksomheder bruger betydelige ressourcer på at levere produkter og tjenester med fokus på sikkerhed og bæredygtighed. Det er dog et almindeligt billede, at dette sjældent bliver foretrukket i forbindelse med indkøb. Her er der behov for en ændring, hvor det bør kunne betale sig at tilbyde et højt niveau af sikkerhed og bæredygtighed, og dette bør vægtes højere i udvælgelsen af leverandører.

Fortsat uddannelse i og respekt for eksisterende sikkerhedsregler


De fleste fejl skyldes desværre den enkelte, der f.eks. vælger ikke at tilslutte sin sikkerhedsline og dermed tager en unødvendig risiko. Det er vigtigt at fortsætte med at uddanne personalet i branchen og minde dem om, hvorfor sikkerhed er vigtig. Trods lang erfaring er det let at begå fejl, hvis man begynder at ignorere sikkerhedsreglerne. Stress på grund af urimelige leveringstider kan være en medvirkende faktor til ulykker, der ikke burde ske, på trods af et grundigt sundheds- og sikkerhedsprogram.

Sikkerhed på arbejdspladsen er en fælles indsats, der kræver engagement fra alle parter. Vi skal sikre, at alle, der arbejder i byggebranchen, har den rette uddannelse, erfaring og det rette udstyr til at udføre deres arbejde på en sikker måde. Det er også vigtigt at have rutiner og processer på plads for at forebygge ulykker og for løbende at evaluere og forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet", siger Thomas Schüller, administrerende direktør for HAKI.

Vi har alle forskellige roller og ansvarsområder i byggeprocessen, og vigtigheden af sikkerhed er lige vigtig, uanset hvilken stilling man har, eller hvor man befinder sig. Sammen kan vi arbejde for at reducere antallet af arbejdsulykker og sigte mod en mere sikker og bæredygtig branche for alle involverede - en branche, hvor alle kan komme hjem fra arbejde!