WHISTLEBLOWER

HAKI

Har du noget, du vil fortælle? Vi lytter!

Vi værner om en sund og åben kultur, hvor alle medarbejdere har et ansvar for at overholde gældende regler og agere etisk korrekt. Mange situationer kan løses ved at tale direkte med hinanden, når de opstår. Nogle gange kan der ske ting, der kræver en helt anden håndtering. 

Uanset hvad, er det vigtigt for os, at mindre problemer eller alvorligere problemstillinger kommer frem i lyset, så vi som organisation får mulighed for at handle. Ved alvorligere tilfælde som f.eks. forskellige uregelmæssigheder, eller hvis der er fare for folks liv og helbred, er det vigtigt, at problemet kommer op til overfladen i god tid.

I forbindelse hermed er du som medarbejder eller samarbejdspartner en nøglefaktor. Derfor tilbyder vi dig muligheden for helt anonymt at foretage indberetning til en ekstern og uafhængig rådgiver. 

I det følgende beskrives whistleblowerordningen mere overskueligt. Du kan finde en mere udførlig beskrivelse i vores whistleblowerpolitik.

Whistleblowing

Nogle gange er det ikke hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på et problem via de sædvanlige kanaler i organisationen. I så fald tilbyder vi dig muligheden for at bruge en sikker whistleblowerordning. Dette er en vigtig sikkerhedsventil for os og for dig som medarbejder. Derfor bruger vi Trumpet, som er en whistleblowerordning, hvor du anonymt og fortroligt kan indberette uregelmæssigheder. 

Hvad kan indberettes?

Der er lovmæssige begrænsninger for, hvad der må håndteres i en whistleblowerordning. Derfor kan du via whistleblowerordningen kun indberette uregelmæssigheder, som der er en offentlig interesse i at få frem (eller overtrædelser af visse andre love), og som du er blevet opmærksom på i forbindelse med dit arbejde hos os. Whistleblowerordningen må kun bruges til at foretage indberetning om uregelmæssigheder i vores egen organisation. Almindelig utilfredshed med driften af virksomheden, ledelsen, lønnen eller andre personaleanliggender er som sådan ikke uregelmæssigheder, der skal indberettes via whistleblowerordningen. Når der er en almen interesse i, at uregelmæssigheder kommer frem i lyset, drejer det sig typisk om uregelmæssigheder, der berører offentligheden i større udstrækning såsom økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og uregelmæssigheder, der skaber overhængende fare for menneskers liv og helbred. Hvis du er i tvivl, kan du f.eks. rådføre dig med en [faglig repræsentant]. 

En indberetning via whistleblowerordningen Trumpet skal være begrundet i en konkret mistanke. Du behøver ikke at kunne bevise din mistanke, men der må ikke laves en uretmæssig eller falsk anklage. Falske eller ondsindede anklager er et alvorligt brud på ansættelseskontrakten. En indberetning må heller ikke udelukkende være baseret på rygter eller forlydender. Læs mere i vores whistleblowerpolitik.

Hvem kan foretage en indberetning?

En indberetning gennem whistleblowerordningen kan foretages af enhver, der på nogen måde repræsenterer organisationen eller arbejder i den. Dette omfatter bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, der arbejder i virksomheden, alle ansatte (fastansatte, prøveansatte, personer med tidsbegrænset ansættelse, heltids- og deltidsansatte), konsulenter, praktikanter, frivillige og indhyret personale (bemandingspersonale). 

Sådan fungerer sagshåndteringen

Trumpet er en ekstern whistleblowerordning, som tilbyder dig en sikker procedure, og hvor du som whistleblower kan være helt anonym. Medmindre du selv skriver dit navn i indberetningen, kan man ikke se, hvem der har lagt sagen ind i systemet. Trumpet er udviklet med de højeste standarder for fortrolighed og sikkerhed.

Alle sager modtages af uafhængige eksterne sagsbehandlere med stor erfaring i at vurdere, undersøge og hjælpe organisationer med at håndtere forskellige former for uregelmæssigheder. Du kan finde flere oplysninger om Trumpet her.

Trumpet følger EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den svenske whistleblowerlov (lov om særlig beskyttelse mod repressalier for arbejdstagere, der foretager indberetning om uregelmæssigheder).

Processen trin for trin:

1.    Ved at foretage indberetning via Trumpet er du sikker på at være helt anonym – ingen ved, hvem du er, medmindre du selv vælger at oplyse din identitet.   

2.    Når du indberetter en hændelse i systemet, oprettes en krypteret sag i whistleblowersystemet, som du får en unik krypteringsnøgle til. 

3.    Det er altid en ekstern uafhængig ekspert, dvs. en sagsbehandler i whistleblowerordningen Trumpet, som modtager din indberetning og foretager den indledende vurdering. Det er kun dig og sagsbehandleren, der har adgang til sagen med hver jeres krypteringsnøgle. 

4.    For at gøre processen nemmere kan du aktivt træffe et valg om at oplyse din identitet til den uafhængige sagsbehandler – men ikke til vores organisation. På denne måde kan du og din sagsbehandler få en sikker og effektiv dialog. Ingen andre får kendskab til, hvem du er. (Du kan også vælge at være åben om din identitet over for organisationen.)

5.    Når sagsbehandleren har foretaget sin vurdering, modtager organisationens whistleblowerudvalg en anbefaling. Hvis et medlem af udvalget er berørt af din indberetning, udelukkes vedkommende af sagsbehandleren, inden udvalget får adgang til indberetningen og sagsbehandlerens anbefalinger. Medlemmerne af vores whistleblowerudvalg er anført nedenfor. Whistleblowerudvalget beslutter, hvordan sagen skal håndteres, og hvilke foranstaltninger der skal træffes. Hvordan udvalget arbejder, og hvem der er involveret, kan du læse om i vores whistleblowerpolitik. 

6.    Sagsbehandleren informerer dig om sagens status og udvalgets beslutning via den sikre krypterede indlogning på Trumpet. Det er derfor vigtigt, at du opbevarer krypteringsnøglen på en passende måde. 

Sådan foretager du indberetning

Du går ind på en webside i whistleblowerordningen Trumpet og vælger, om du vil foretage din indberetning via webformular, telefon eller brev. Indberetning kan ske døgnet rundt alle ugens dage. En indberetning via Trumpet håndteres altid anonymt og helt fortroligt. Hvis du vil udelukke, at nogen har mulighed for at spore din aktivitet, bør du vælge en privat computer eller mobiltelefon og besøge tjenesten fra et netværk, du har tillid til, eksempelvis dit hjemmenetværk. 

•    Du starter din indberetning i whistleblowerfunktionen Trumpet ved at klikke på knappen "Start din indberetning".
•    Du kan også foretage indberetning ved at indtaste adressen midway.trumpet-whistleblowing.eu/ på en enhed (computer, tablet eller mobiltelefon) for at komme til whistleblowersiden.  

I Trumpets system bliver du tydeligt vejledt gennem hele processen. Du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål ved hvert trin.

Hvis du vælger at indsende din anmeldelse pr. telefon eller brev, er det vigtigt, at du angiver en form for kontaktoplysninger, så sagsbehandlerne kan give dig dine loginoplysninger til sagssiden i Trumpet. Det er på sagssiden, at sagsbehandlerne giver feedback, efterhånden som sagen skrider frem. Hvis du ønsker at forblive anonym, selv over for Trumpet, er det vigtigt, at du nøje overvejer, hvilke kontaktoplysninger du giver. 

Du kan også foretage indberetning ved et personligt møde. Hvis du ønsker et personligt møde, bedes du kontakte Trumpet via webformular, telefon eller brev. Hvis du ønsker at foretage indberetning ved et personligt møde, kan vi ikke love dig anonymitet, og du skal være opmærksom på, at den person, du møder, kan være direkte ansat hos os.

 

Link

Trumpet Whistleblower

Dokument
Whistleblower Policy

Indberetning til myndighederne

Du vil også få mulighed for at foretage indberetning til myndighederne. Vi vil vende tilbage med disse oplysninger, når myndighederne har offentliggjort dem. 

Meddeler- og anskafferfrihed

I Sverige er der noget, som hedder "meddelarfrihet" (meddelerfrihed). Dette er en del af ytringsfriheden og gælder alle, der videregiver oplysninger med det formål at publicere dem og gøre dem tilgængelige for offentligheden. Meddelerfriheden betyder, at det offentlige, dvs. stat, regioner og kommuner, ikke kan straffe nogen, der har videregivet oplysninger, som er blevet publiceret. Bemærk, at meddelerfriheden ikke i sig selv forhindrer, at en privat arbejdsgiver handler på, at der er videregivet oplysninger. Meddelerfriheden gælder kun, hvis oplysningerne deles med nogen, som er ophavsmand til bøger, aviser, tv- og radioprogrammer eller lignende publiceringsmedier. Det skal understreges, at der er grænser for meddelerfriheden, eksempelvis er der ingen straffrihed, hvis man med en meddelelse bryder en såkaldt kvalificeret tavshedspligt.

Ud over meddelerfriheden er der også noget, der hedder på svensk hedder "anskaffarfrihet" (anskafferfrihed). Anskafferfriheden indebærer, at enhver må søge oplysninger om et hvilket som helst emne med henblik på at publicere dem eller for at bruge sin meddelerfrihed, uden at det offentlige kan straffe vedkommende. Anskafferfriheden er dog begrænset, idet oplysningerne ikke må skaffes gennem kriminelle handlinger som f.eks. tyveri eller hacking. Anskafferfriheden forhindrer ikke, at private arbejdsgivere handler på anskaffelsen af oplysningerne.